قیام مردم تبریز

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ مناسبات

قیام مردم تبریز- روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی