مسابقات رباتیک کشوری

تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۸ پژوهشی

مسابقات رباتیک کشوری