مسابقات رباتیک کشوری

تاریخ برگزاری : ۲۲ آبان ۱۳۹۸ پژوهشی

مسابقات رباتیک کشوری