روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ برگزاری : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مناسبات

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- روز جهانی معلولان