روز بسیج مستضعفان

تاریخ برگزاری : ۰۵ آذر ۱۳۹۸ مناسبات

روز بسیج مستضعفان ( تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی (ره)- 1358 ه ش)