روز جهانی نابینایان

تاریخ برگزاری : ۲۳ مهر ۱۳۹۸ مناسبات

روز جهانی نابینایان