روز شعر و ادب فارسی

تاریخ برگزاری : ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناسبات

روز شعر و ادب فارسی- روز بزرگداشت استاد سید محمدحسین شهریار