حمله ناوگان آمریکا جنایتکار به هواپیمای مسافربری ایران

تاریخ برگزاری : ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناسبات

حمله ناوگان آمریکا جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران