روز صنعت و معدن

تاریخ برگزاری : ۱۰ تیر ۱۳۹۸ مناسبات

روز صنعت و معدن