درگذشت دکتر علی شریعتی

تاریخ برگزاری : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مناسبات

درگذشت دکتر علی شریعتی