روز جهانی قدس

تاریخ برگزاری : ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ مناسبات

روز جهانی قدس