ضربت خوردن امام علی (ع)

تاریخ برگزاری : ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ مناسبات

ضربت خوردن امام علی (ع) - فتح خرمشهر