آخرین مهلت حذف تکدرس (اضطراری)

تاریخ برگزاری : ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ آموزشی

آخرین مهلت حذف تکدرس (اضطراری) از 7 لغایت 13 اردیبهشت 98