پایان دوره زبان مقدماتی

تاریخ برگزاری : ۲۲ آذر ۱۳۹۷ آموزشی