اخذ درجه Q۲ نشریه علمی موسسه

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۵
تعداد بازدید:۲۴۰
باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه‌ی "Journal of Applied Research on Industrial Engineering" " موفق به کسب درجه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) -رتبه: ب- گردید. اخذ درجه Q۲ با ضریب تأثیر ۰/۱۱۸ در ISC
اخذ درجه Q۲  نشریه علمی موسسه

باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه‌ی


"Journal of Applied Research on Industrial Engineering" 


" موفق به کسب درجه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) -رتبه: ب- گردید.

اخذ درجه Q2 با ضریب تأثیر 0/118  در ISC