برگزاری جشنواره عکاسی یک شهر

تعداد بازدید:۲۱۶۰
دسـتاورد هـای فـرهـنگـی
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی و همکاری گروه کرافیک جشنواره عکاسی تحت عنوان تصویر یک شهر برگزار خواهد شد.
برگزاری جشنواره عکاسی یک شهر

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  با همکاری  گروه گرافیک برگزار می کند:

جشنواره عکاسی تحت  عنوان تصویر یک شهر در ادامه کارگاه یکروزه عکاسی در اسفند ماه سال جاری برگزارخواهد شد.