اخذ درجه Q۱ نشریه علمی موسسه

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۰
تعداد بازدید:۲۴۷
باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه‌ی " تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" موفق به کسب درجه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) -رتبه: الف- گردید. اخذ درجه Q۱ با ضریب تأثیر ۰/۱۹۲ در ISC
اخذ درجه Q۱  نشریه علمی موسسه

باعث مسرت است که اعلام داریم
نشریه‌ی " تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" موفق به کسب درجه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) -رتبه: الف- گردید.

اخذ درجه Q1 با ضریب تأثیر 0/192  در ISC