ارتقا درجه علمی نشریه IJREI

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۳
تعداد بازدید:۲۴۲
افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی آیندگان: باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه " International Journal of Research in Industrial Engineering" موفق به گرفتن درجه علمی پژوهشی وزارت علوم(MSRT) گردید: https://journals.msrt.ir/home/detail/۱۱۹۲۰
ارتقا درجه علمی نشریه IJREI

افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی آیندگان:
باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه


 " International Journal of Research in Industrial Engineering"

 
موفق به گرفتن درجه علمی پژوهشی وزارت علوم(MSRT) گردید:

https://journals.msrt.ir/home/detail/11920