نمایشگاه آثار دانشجویان معماری برگزار شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۶ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۱۰۰
نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری دانشگاه آیندگان به مدت یک هفته برگزار شد.
نمایشگاه آثار دانشجویان معماری برگزار شد.

نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری دانشگاه آیندگان به مدت یک هفته برگزار شد.