مـنـشور اخلاق پـژوهشی

منشور اخلاق پژوهش

با یاری ازخداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان واعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه «آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرارداده و از آن تخطی نکنیم.

– اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

– اصل رعایت حقوق: الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان، حیوان و نبات) وسایر صاحبان حق.

– اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.

– اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشیرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

– اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی وحفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

– اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق.

– اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد وخودداری از هرگونه حرمت شکنی.

– اصل ترویج: تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی ودانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

– اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷