علوم پایه

نام : خدیجه

نام خانوادگی : قاضیانی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

پست الکترونیک : ghaziyani@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷