معماری

نام :   بهزاد

نام خانوادگی   چنگیزی

مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری مهندسی معماری

پست الکترونیکی :    changizi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷