کارشناس آموزشی گروه برق

 

نام : زهرا

نام خانوادگی : احمدنژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک : Ahmadnejad@aihe.ac.ir

 

- کارشناس گروه آموزشی برق و الکترونیک

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۹