دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی آیندگان از مرداد ماه سال 1395به عنوان یک بخش در دانشگاه فعالیت های علمی خود را آغاز کرد.

شماره تماس: ۸ – ۵۴۲۸۸۸۵۱ – ۰۱۱

شماره دورنگار:  ۵۴۲۸۸۸۵۶ – ۰۱۱

آدرس ایمیل :  ece@aihe.ac.ir