مسئول مرکز

نام و نام خانوادگی  :  هادی فقیه ملکی

تحصیلات   :     دکتری مهندسی عمران – سازه

محل تحصیل  :   دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تلفن محل کار :    011-54288851     داخلی 141  

آدرس الکترونیکی :    h.faghihmaleki@gmail.com   ,  faghihmaleki@aihe.ac.ir

گوگل اسکالر  :  https://scholar.google.com/citations?user=shsVuzQAAAAJ&hl=en      

اسکوپوس :         https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56401068900

 

شرح وظایف و اختیارات

- شناسایی و برگزاری دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی و هماهنگی های لازم

- صدور و اعطای گواهی نامه های دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی

- محاسبه حق الزحمه های مدرسین حوزه نظام مهندسی

-  هماهنگی های لازم برای برون سپاری هنرستان ها و مدارس با اداره آموزش پرورش (قرارداد، انتخاب رشته، انتخاب مدرس، و غیره)

- تجهیز و پیگیری کارگاه و آزمایشگاه و مسائل مربوط به مجتمع فنی و حرفه ای دانشگاه

- هماهنگی های لازم با مدیران گروه رشته های مختلف برای برگزاری دوره های مهارت دانشجویان

- شناسایی و برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند فنی و حرفه ای و هماهنگی های لازم

- انتخاب و پیگیری رشته های فنی و حرفه ای با هماهنگی اداره فنی و حرفه ای

- مسئول آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دانشگاه

- شناسایی و برگزاری دوره های آزاد تخصصی و هماهنگی های لازم

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۷