- نام و نام خانوادگی: دکتر سید اسماعیل نجفی

- رشته تحصیلی : مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری

- مدرک تحصیلی : دکترا

- آدرس الکترونیکی : e.najafi@Aihe.ac.ir